آموزش بافت پاپوش


بافت این پاپوش زیبا را با 25 دانه سر بیندازید.

30 رج بافت ابری (همه رج از زیر) میبافید.

 بعد از پایان  ، 10 دانه از ابتدای کار را کور میکنید و رنگ کاموا را عوض میکینم.


حالا با رنگ صورتی 4 رح میبافید.

دوباره با رنگ سفید 4 رج ( اینبار یک رج از رو و یک رج از زیر دوباره یک رج از رو و یک رج از زیر )(که همان بافت ساده است.)

و به همین ترتیب یک در میان رنگها را عوض کرده و  ادامه میدهید،5 بار رنگ سفید و 6 بار رنگ صورتی تکرار میشود.

و رنگ صورتی در تمام ردیفها بافت ابری یا همان  همه ی رج از زیر بافته میشود و رنگ سفید نیز به صورت بافت ساده است و بافتنی را در اینجا کور میکنیم،

بعد از اتمام این مرحله باید شکلی شبیه به تصویر فوق داشته باشید.

انتهای کار را که کور شده را به ابتدای کار مثل تصویر فوق میدوزیم.


قسمت کف پاپوش را مطابق تصویر فوق میدوزیم.

تا به صورت تصویر فوق درآید.

میتوان لبه کار را مثله تصویر اول قلاب بافی کرد، یا با ربان یا دکمه یا منگوله تزىْین کرد،دل بخواهی هست.


[ یکشنبه ۱۷ دی۱۳۹۱ ] [ 17:23 ] [ آنیا ] [ ]